מדיניות פרטיות

חלק מהשירותים באתר של המסלול האקדמי המכללה למינהל טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש למסור מידע כדוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל.

במידע הנמסר לא יעשה כל שימוש למעט הנושא המפורט שאליו המשתמש נרשם.

אתר של המסלול האקדמי המכללה למינהל לא יאסוף מידע אודותיך המאפשר זיהוי אישי, אלא אם כן מידע כזה יימסר על ידך, מרצונך.

לתשומת ליבך, כי אם תחליט שלא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי, אשר יתבקש באמצעות האתר, ייתכן שלא יעלה בידך לקבל מידע מסוים באתר.

ייתכן שמידע או נתונים ייאספו במהלך הפעילות הרגילה של שירות האינטרנט של אתר של המסלול האקדמי המכללה למינהל באמצעות השימוש ב"עוגיות.(Cookies) " האתר משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר של המסלול האקדמי המכללה למינהל.

חלק מה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

אם אתה מעוניין לחסום "עוגיות" תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך ניתן להשתמש בקובץ ה"עזרה" של הדפדפן. חסימת "עוגיות" עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר של המסלול האקדמי המכללה למינהל.

אתר של המסלול האקדמי המכללה למינהל שומר לעצמו את הזכות לשנות את המדיניות לעיל בכל עת. מטרת ההודעה והמדיניות דלעיל אינה יוצרת זכויות חוזיות או אחרות כלשהן ביחס לגורם כלשהו. בעצם השימוש באתר הנך מקבל עליך את תנאי הצהרת הפרטיות כמפורט לעיל האמור להלן, בא להוסיף על האמור בתנאי השימוש באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.